GEL软件

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

阴阳劫单职业最新独家微变版本属性设置完美,PK超爽,所有套装属性真实【GEE】

[复制链接]
admin 发表于 2017-9-9 21:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20170909215502.png QQ图片20170909215518.png QQ图片20170909215528.png 5.gif 6.gif 1.gif 2.gif 3.gif 4.gif
赞助使者          new03     347     346     赞助使者\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★  0              1021   0
斗笠升级          new03     354     345     斗笠升级\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★  0              1021   0
散人\散人宣传地图[7层]          new03     351 351     散人宣传地图[7层]\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\500cz          100yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\1000cz          500yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\3000cz          1000yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\5000cz          3000yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\10000cz         5000yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\30000cz         10000yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
散人\50000cz         30000yuan2     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0

;=======================================================================================================================================
1大陆\秒血收割          new03     325     329     秒血收割\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1021   0
1大陆\无上荣耀          new03     313     353     无上荣耀\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1012   0
1大陆\无上法器          new03     330     329     无上法器\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1021   0
1大陆\爵位晋升          new03     335     329     爵位晋升\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1021   0
1大陆\宠物晋阶          new03     340     329     宠物晋阶\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1021   0
1大陆\货币兑换          new03     343     338     阴阳钱庄\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1071   0
1大陆\一键回血          new03     343     333     一键回血\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1042   0
;1大陆\兑换礼物          new03     343     354     施毒领取\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1042   0
1大陆\时空之门          new03     317     331     时空之门\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1049   0
1大陆\首冲地图          new03     338     358     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\500cz          100yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\1000cz          500yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\3000cz          1000yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\5000cz          3000yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\10000cz         5000yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\30000cz         10000yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\50000cz         30000yuan     218     211     首冲地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1074   0
1大陆\等级地图          new03     334     358     等级地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
1大陆\转生地图          new03     330     358     转生地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
1大陆\爵位地图          new03     326     358     爵位地图\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
1大陆\魔皇战技          new03     318     353     魔皇战技\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1058   0
1大陆\装备开光          new03     317     344     装备开光\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1030   0
1大陆\灵魂商城          new03     313     344     灵魂商城\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1023   0
3大陆\异界魔兵          new03     317     338     勋章BUFF\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1029   0
1大陆\神秘宝箱2          new03     313 341     神秘宝箱\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
1大陆\神秘宝箱          new03     367 351     神秘宝箱\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
1大陆\秘境副本          new03     309     338     浑水摸鱼\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1050   0
1大陆\团战争霸          new03     309     344     团战争霸\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1031   0
1大陆\时装锻造          new03     321     334     时装锻造\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1028   0
1大陆\装备改良          new03     321     339     元素洗练\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1024   0
1大陆\等级提升          new03     321     344     等级提升\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1027   0
1大陆\转生使者          new03     321     349     烈焰锻体\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1025   0
1大陆\现金回收          new03     349     340     装备回收\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1047   0
1大陆\账号回收          new03     353     340     账号回收\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1045   0
1大陆\沙城传送          new03     347     334     攻沙传送\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1069   0
1大陆\二级密码          new03     355     334     二级密码\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1061   0
1大陆\团战奖励          tuanzhan  104     21      团战奖励\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1061   0
1大陆\兑换现金          new03     321     356      现金点兑换冲值\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              12   0
1大陆\无限仓库          new03     316     349      无限仓库\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              13   0
1大陆\散人天堂1         new03     340     353     散人福利①\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1063   0
1大陆\散人天堂2         new03     336     353     散人福利②\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1064   0
1大陆\散人天堂3         new03     332     353     散人福利③\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1065   0
1大陆\散人天堂4         new03     328     353     散人福利④\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1066   0
1大陆\散人天堂5         new03     324     353     散人福利⑤\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1067   0
1大陆\沙老大            new03     345     326     沙老大[专属]\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1068   0
1大陆\沙成员            new03     349     326     沙成员[专属]\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1068   0
传送员\传送员                   new03     343     345     城市传送石\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★                0        1002        0
转生之地\转生大使          lianqi    49      73      获取修为\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1061   0
传送员\传送员                   N11             176     327     城市传送石\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★                0        1002        0
传送员\传送员                   N4             238     202     城市传送石\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★                0        1002        0
传送员\传送员                   N5             142     330     城市传送石\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★                0        1002        0
传送员\传送员                   N0             329     264     城市传送石\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★            0        1002        0
;1 8 4 6 1 0 1 3=======================================================================================================
任务NPC\杨大叔         new03     342     318     杨大叔               0              0   0
任务NPC\杨奶奶         new03     315     298     杨奶奶                0              4   0
任务NPC\张嫂           new03     296     292     张嫂                        0              7   0
任务NPC\赵伯           new03     281     311     赵伯                 0              2   0
任务NPC\杨教授         new03     282     344     杨教授                 0              1   0
任务NPC\王婆之子           new03     298     369     王婆之子                 0      26   0

;1 8 4 6 1 0 1 3=======================================================================================================
新手接待\禁止角色           xinren        27     30     〖禁止角色使用空格带字符名字〗\·君王之路I·\┅┅┅┅┅           0       1061   0
新手接待\新人接待           xinren      27     23     返回土城\·君王之路I·\┅┅┅┅┅               0              1061   0
新手接待\二级密码保护       xinren      35     31     二级密码\·君王之路I·\┅┅┅┅┅          0       1061   0
新手接待\新人接待           xinren      27     39     返回土城\·君王之路I·\┅┅┅┅┅               0              1061   0
新手接待\二级密码保护       xinren      19     31     二级密码\·君王之路I·\┅┅┅┅┅          0       1061   0
;===2大陆=======================================================================================================================================
2大陆\炽炎平窟         2dalu     16     13     炽炎平窟\·13·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\聚义灵堂         2dalu     14     16     聚义灵堂\·14·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
2大陆\月河神殿         2dalu     12     20     月河神殿\·15·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\龙神大殿         2dalu     26     13     龙神大殿\·16·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
2大陆\暗黑地堡         2dalu     29     16     暗黑地堡\·17·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\尸家重地         2dalu     31     19     尸家重地\·18·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
2大陆\亚兰蒂斯         2dalu     14     23     亚兰蒂斯\·600级·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\侠王内府         2dalu     29     22     侠王内府\·650级·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\沃尔斯曼         2dalu     17     26     沃尔斯曼\·时装地图·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
2大陆\蒙珂罗穆         2dalu     20     26     蒙珂罗穆\·武器地图·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\德玛西亚         2dalu     23     26     德玛西亚\·令牌地图·\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
2大陆\极乐世界         2dalu     26     26     极乐世界\·文件地图·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
2大陆\九劫成仙         2dalu     21     11     九劫成仙\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1059   0
2大陆\破天神技         2dalu     32     25     技能强化\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1022   0
2大陆\生死之门         2dalu     38     12     生死之门\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1056   0
2大陆\高级时装         2dalu     35     20    高级时装\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
;===3大陆=======================================================================================================================================
3大陆\超凡脱俗         11dalu     21     14    超凡脱俗\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1059   0
3大陆\位高权重         11dalu     16     14    位高权重\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1019   0
3大陆\爱宠晋级         11dalu     26     14    爱宠晋级\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1018   0
3大陆\异界魔窟         11dalu     16     19    异界魔窟\·19·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
3大陆\异界平原         11dalu     26     19    异界平原\·20·转··\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
3大陆\异界峡谷         11dalu     16     25    异界峡谷\·700级··\★┅┅┅┅┅★               0              1016   0
3大陆\异界帝国         11dalu     26     25    异界帝国\·750级·\★┅┅┅┅┅★               0              1015   0
3大陆\异界商贩         11dalu     21     25    异界商贩\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
3大陆\狂人之地         11dalu     12     15    狂人之地\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1042   0
3大陆\魔王之地         11dalu     12     19    魔王之地\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1042   0
3大陆\霸主之地         11dalu     12     23    霸主之地\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1042   0
;3大陆\异界魔兵         11dalu     30     19    异界魔兵\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1044   0
3大陆\考核之地         11dalu     38     12    考核之地\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1056   0
;===4大陆=======================================================================================================================================
4大陆\生死相许         4dalu      16     12    生死相许\·1戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1054   0
4大陆\花好月圆         4dalu      10     19    花好月圆\·2戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1053   0
4大陆\海枯石烂         4dalu      15     26    海枯石烂\·3戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1054   0
4大陆\天荒地老         4dalu      21     27    天荒地老\·4戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1053   0
4大陆\白头偕老         4dalu      27     26    白头偕老\·5戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1054   0
4大陆\比翼双飞         4dalu      32     19    比翼双飞\·6戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1053   0
4大陆\至死不渝         4dalu      27     12    至死不渝\·7戒·\★┅┅┅┅┅★               0              1054   0
4大陆\冰封王座         4dalu      38     12    冰封王座\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1056   0
4大陆\魔盾强化         4dalu      21     12    魔盾强化\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1062   0
4大陆\打孔镶嵌         4dalu      16     19    打孔镶嵌\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1062   0
4大陆\装备升星         4dalu      27     19    装备升星\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1062   0
4大陆\七戒商贩         4dalu      21     23    七戒商贩\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0

;1 8 4 6 1 0 1 3=======================================================================================================
5大陆\极寒之地         5dalu      16     13    极寒之地\·21·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\寒狱古城         5dalu      12     19    寒狱古城\·22·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\混沌雪狱         5dalu      16     25    混沌雪狱\·23·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\刺骨魔狱         5dalu      21     25    刺骨魔狱\·24·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\冰蓝碉堡         5dalu      26     25    冰蓝碉堡\·25·转·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\冰天雪地         5dalu      31     19    冰天雪地\·800级·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\冰天雪窖         5dalu      26     13    冰天雪窖\·850级·\★┅┅┅┅┅★               0              1017   0
5大陆\君王之路         5dalu      38     12    君王之路I\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1056   0
5大陆\无尽轮回         5dalu      21     13    无尽轮回\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1059   0
5大陆\加官进爵         5dalu      17     18    加官进爵\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1046   0
5大陆\爵位之地         5dalu      26     18    爵位之地\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1046   0
5大陆\神器加持         5dalu      32     25    ·破·复·活·\神器加持\★┅┅┅┅┅★               0              1013   0
5大陆\冰封商贩         5dalu      24     30    冰封商贩\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
;===6大陆=======================================================================================================================================
6大陆\风云祭坛         6dalu      21     14    风云祭坛\·600积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1063   0
6大陆\魔域鬼寺         6dalu      15     15    魔域鬼寺\·650积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1064   0
6大陆\浪沙幻狱         6dalu      12     20    浪沙幻狱\·700积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1065   0
6大陆\赤炎决谷         6dalu      14     25    赤炎决谷\·750积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1066   0
6大陆\焚魂境坛         6dalu      21     26    焚魂境坛\·800积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1067   0
6大陆\夺命深渊         6dalu      28     25    夺命深渊\·850积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1063   0
6大陆\蚩尤劫界         6dalu      31     20    蚩尤劫界\·900积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1064   0
6大陆\魔镜之都         6dalu      28     15    魔镜之都\·950积分·\★┅┅┅┅┅★               0              1065   0
6大陆\战魂商贩         6dalu      18     20    战魂商贩\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
;=======================================================================================================================================
传送员\沙巴克奖励        0150      9     12    沙巴克奖励\·君王之路I·\★┅┅┅┅┅★               0              1026   0
[hide] 阴阳劫单职业.txt (48 Bytes, 下载次数: 8, 售价: 18 元宝)
回复

使用道具 举报

QQ|GEL软件 ( 皖icp备18016737号-2 )

GMT+8, 2019-7-18 02:56 , Processed in 0.087847 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表