GEL软件

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

1.82龍门强化合击升级版[BLUE引擎]

[复制链接]
admin 发表于 2017-8-30 21:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器名:
  [火爆双线新开]见龙在田三区(10月20日)
开区时间:
  今日刚开一秒(重金广告 、独家版本)
攻沙奖励:
新区奖励20万元宝、老区天天攻城)开区第三天合区后攻城
游戏介绍:
  龙门1.82强化星王合击升级版
充值比例:
  元宝比例1:900点卡 1:1750 网银 1:1800 平台另外设置多冲多送功能

box1.gif 1.gif 4.gif ddd1.gif ddd2.gif ddd3.gif
比奇城/武馆教头                0137        21        11        比奇武馆教头        0        15        0        0        0        0        0
比奇城/比奇屠夫                0102        9        7        比奇屠夫        0        11        0        0        0        0        0
比奇城/比奇城屠夫        0        313        271        比奇城屠夫        0        4        0        0        0        0        0
比奇城/比奇卫家店        0103        19        18        比奇卫家店        0        1        0        0        0        0        0
比奇城/比奇铁匠铺老板        0        302        219        比奇铁匠铺老板        0        0        0        0        0        0        0
比奇城/比奇安家布衣        0106        19        6        比奇安家布衣        0        7        0        0        0        0        0
比奇城/比奇老兵                0        331        270        比奇老兵        0        1        0        0        0        0        0
比奇城/比奇赖家店老板        0108        7        7        比奇赖家店老板        0        1        0        0        0        0        0
比奇城/比奇夏家店老板        0        324        291        比奇夏家店老板        0        5        0        0        0        0        0
比奇城/比奇杳水店老板        0109        4        8        比奇杳水店老板        0        9        0        0        0        0        0
比奇城/陈家铺子老板        0104        5        8        陈家铺子老板        0        2        0        0        0        0        0
比奇城/比奇书店老板        0        325        250        比奇书店老板        0        2        0        0        0        0        0
比奇城/比奇麦家铺子        0125        8        6        比奇麦家铺子        0        9        0        0        0        0        0
比奇城/比奇仓库保管员        0        301        257        比奇仓库保管员        0        12        0        0        0        0        0
比奇城/比奇杂货铺老板        0        378        298        比奇杂货铺老板        0        3        0        0        0        0        0
比奇城/比奇戒指店老板        0105        18        6        比奇戒指店老板        0        4        0        0        0        0        0
比奇城/比奇手镯店老板        0105        12        12        比奇手镯店老板        0        5        0        0        0        0        0
比奇城/比奇项链店老板        0105        6        18        比奇项链店老板        0        6        0        0        0        0        0
比奇城/助理小敏                0        628        601        助理小敏        0        5        0        0        0        0        0
比奇城/彩票员                0        298        317        彩票员                0        3        0        0        0        0        0
比奇城/高级武士                0114        14        9        高级武士        0        3        0        0        0        0        0
比奇城/高级武士                01141        14        9        高级武士        0        3        0        0        0        0        0
;-----------------------
银杏新人村/新人村许家店        0119        10        11        新人村许家店        0        1        0        0        0        0        0
银杏新人村/药房小老板        0119        14        14        药房小老板        0        9        0        0        0        0        0
银杏新人村/陈家铺老板        0        643        611        陈家铺老板        0        3        0        0        0        0        0
银杏新人村/精武馆老板        0        649        602        精武馆老板        0        0        0        0        0        0        0
银杏新人村/高家店老板        0        643        601        高家店老板        0        7        0        0        0        0        0
银杏新人村/新人村屠夫        0        649        591        新人村屠夫        0        11        0        0        0        0        0
银杏新人村/廖家店老板        0        621        642        廖家店老板        0        6        0        0        0        0        0
;-----------------------
比奇村/边界村小店老板        0        291        610        边界村小店老板        0        1        0        0        0        0        0
比奇村/边界村铁匠铺        0        297        612        边界村铁匠铺        0        0        0        0        0        0        0
比奇村/边界村屠夫        0        293        603        边界村屠夫        0        11        0        0        0        0        0
比奇村/白家服装老板        0        305        607        白家服装老板        0        7        0        0        0        0        0
比奇村/边界村书店老板        0132        5        18        边界村书店老板        0        2        0        0        0        0        0
比奇村/边界村保管员        0140        8        9        边界村保管员        0        9        0        0        0        0        0
比奇村/边界村戒指店        0141        23        23        边界村戒指店        0        4        0        0        0        0        0
比奇村/边界村手镯店        0141        16        16        边界村手镯店        0        5        0        0        0        0        0
比奇村/边界村项链店        0141        10        10        边界村项链店        0        6        0        0        0        0        0
;-----------------------
毒蛇山谷/朴铁匠                0120        7        8        朴铁匠                0        0        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/铁匠                2        518        492        铁匠                0        0        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/薄家药铺老板        0117        4        10        薄家药铺老板        0        1        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/药铺老板        2        505        497        药铺老板        0        1        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/罗家铺子老板        2        505        479        罗家铺子老板        0        3        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/米家服装老板        2        517        477        米家服装老板        0        7        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/山谷仓库保管员        2        517        466        山谷仓库保管员        0        12        0        0        0        0        0
毒蛇山谷/山谷老人        3        855        661        山谷老人        0        3        0        0        0        0        0
;-----------------------
盟重土城/盟重仓库保管员        0145        9        12        盟重仓库保管员        0        12        0        0        0        0        0
;盟重土城/悦来客栈老板        3        326        340        仓库保管        0        12        0        0        0        0        0
盟重土城/张家布衣老板        0149        23        20        张家布衣老板        0        7        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重手套店老板        0149        11        18        盟重手套店老板        0        4        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重老张头盔店        0149        8        5        盟重老张头盔店        0        5        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重铁匠铺老板        0159        5        9        盟重铁匠铺老板        0        0        0        0        0        0        0
盟重土城/罗家铺子老板        0160        5        8        罗家铺子老板        0        1        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重戒指店老板        0158        11        16        盟重戒指店老板        0        5        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重手镯店老板        0158        16        11        盟重手镯店老板        0        6        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重项链店老板        0158        4        21        盟重项链店老板        0        4        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重流浪汉        3        346        334        盟重流浪汉        0        3        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重屠夫        3        355        329        盟重屠夫        0        11        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重药店老板        3        361        335        盟重药店老板        0        1        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重书店老板        0161        11        16        盟重书店老板        0        2        0        0        0        0        0
盟重土城/游戏助理        3        339        337        盟重传送石        0        70        0        0        0        0        0
盟重土城/点我满血        3        340        332        点我满血        0        117        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重彩票员        3        284        343        盟重彩票员        0        3        0        0        0        0        0
盟重土城/老人                E603        31        191        老人                0        9        0        0        0        0        0
盟重土城/盟重老兵        3        322        321        盟重老兵        0        1        0        0        0        0        0
;-----------------------
沙巴克/沙巴克铁匠铺        new0151        26        32        沙巴克铁匠铺        0        0        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克武器铺        new0151        22        37        沙巴克武器铺        0        0        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克布衣店        new0152        22        22        沙巴克布衣店        0        7        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克头盔店        new0152        17        29        沙巴克头盔店        0        5        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克炼药老板        new0153        23        36        沙巴克炼药老板        0        9        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克药店        new0153        28        32        沙巴克药店        0        1        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克仓库      new01571 24        25        沙巴克仓库        0        12        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克小贩        3        663        304        沙巴克小贩        0        3        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克手镯店        new01581        22        40        沙巴克手镯店        0        6        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克项链店        new01581        30        32        沙巴克项链店        0        6        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克戒指店        new01581        29        38        沙巴克戒指店        0        5        1        0        0        0        0
沙巴克/沙巴克炼武器        new0151        31        28        沙巴克炼武器        0        0        1        0        0        0        0
;-----------------------
特殊NPC/桃源合成师        R001        53        115        桃源合成师        0        15        0        0        0        0        0
特殊NPC/蜈蚣洞服装小贩        D608        30        22        蜈蚣洞服装小贩        0        3        0        0        0        0        0
特殊NPC/祖玛阁药品小贩        D5063        62        36        祖玛阁药品小贩        0        1        0        0        0        0        0
特殊NPC/石墓阵武器店        D71650        23        27        石墓阵武器店        0        0        0        0        0        0        0
特殊NPC/石墓阵服装店        D71651        23        27        石墓阵服装店        0        7        0        0        0        0        0
特殊NPC/石墓阵药品店        D71653        23        27        石墓阵药品店        0        3        0        0        0        0        0
特殊NPC/石墓阵首饰店        D71652        23        27        石墓阵首饰店        0        5        0        0        0        0        0
特殊NPC/特殊商人        0126        10        10        特殊商人        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/宫殿商人        new0154        31        28        宫殿商人        0        9        1        0        0        0        0
特殊NPC/东方商人        0146        4        11        东方商人        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/神秘老人        2        515        464        神秘老人        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/踏云尊者        0113        8        8        踏云尊者        0        14        0        0        0        0        0
特殊NPC/论武尊                R001        100        93        论武尊                0        15        0        0        0        0        0
特殊NPC/沃玛铁匠        1        314        72        沃玛铁匠        0        0        0        0        0        0        0
特殊NPC/沃玛商人        1        309        81        沃玛商人        0        4        0        0        0        0        0
特殊NPC/沃玛老人        1        235        305        沃玛老人        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/森林老人        1        96        290        森林老人        0        3        0        0        0        0        0
特殊NPC/仓库保管员        D002        174        216        仓库保管员        0        3        0        0        0        0        0
特殊NPC/刘老头                D002        187        214        刘老头                0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/洞穴不法小贩        DM001        4        6        洞穴不法小贩        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/屠夫                3        659        301        屠夫                0        1        1        0        0        0        0
特殊NPC/暗道                H010        371        377        神秘老人        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/神秘老人        new0150        32        36        神秘老人一        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/神秘老人        H201        10        100        神秘老人二        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/幻境小贩        H203        21        17        影之道幻境小贩        0        3        0        0        0        0        0
特殊NPC/仓库保管员        H203        18        20        影之道保管员        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/神秘老人        H204        54        52        神秘老人三        0        9        0        0        0        0        0
特殊NPC/武林大会   3   325  340       比武大会        0       26     0       0        0
特殊NPC/比武场地裁判    B210B   13      26        比武场地裁判        0        15        0        0        0
;-----------------------
白日门/白日门武器店        1001        14        12        白日门武器店        0        15        0        0        0        0        0
白日门/白日门杂货店        1007        11        14        白日门杂货店        0        17        0        0        0        0        0
白日门/白日门首饰店        1005        9        11        白日门首饰店        0        20        0        0        0        0        0
白日门/白日门服装店        1003        13        16        白日门服装店        0        23        0        0        0        0        0
白日门/白日门药店老板        1006        9        10        白日门药店老板        0        22        0        0        0        0        0
白日门/白日门药剂师        1006        12        7        白日门药剂师        0        25        0        0        0        0        0
白日门/白日门书店老板        1004        9        11        白日门书店老板        0        18        0        0        0        0        0
白日门/白日门保管员        11        184        296        白日门保管员        0        18        0        0        0        0        0
白日门/白日门向导        11        186        298        白日门向导        0        15        0        0        0        0        0
白日门/白日门天尊        1002        14        13        白日门天尊        0        14        0        0        0        0        0
白日门/游戏助理                11        185        323        游戏助理        0        5        0        0        0        0        0
白日门/白日门勇士        D1002        266        49        白日门勇士        0        15        0        0        0        0        0
白日门/白日门勇士        D1004        67        230        白日门勇士        0        15        0        0        0        0        0
;-----------------------
封魔谷/沃玛教主                b341        17        22        沃玛教主        0        27        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔老兵                4        238        194        恶魔老兵        0        29        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔杂货匠        4        255        224        恶魔杂货匠        0        17        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔屠夫                4        243        187        恶魔屠夫        0        11        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔铁匠                4        227        223        恶魔铁匠        0        30        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔首饰店老板        b344        13        10        恶魔首饰店老板        0        31        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔保管员        b347        9        10        恶魔保管员        0        10        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔布店老板        b345        12        10        恶魔布店老板        0        32        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔学者                b343        5        18        恶魔学者        0        30        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔炼药师        b343        15        9        恶魔炼药师        0        22        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔药剂师        b343        9        13        恶魔药剂师        0        28        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔铁匠铺老板        b342        14        7        恶魔铁匠铺老板        0        30        0        0        0        0        0
封魔谷/恶魔修理师        d2008        31        24        恶魔修理师        0        30        0        0        0        0        0
封魔谷/红娘                M101        29        32        红娘                0        12        0        0        0        0        0
封魔谷/游戏助理                4        235        200        游戏助理        0        5        0        0        0        0        0
;-----------------------
苍月岛/海岛老兵                5        139        326        海岛老兵        0        1        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛杂货店老板        5        137        312        苍月岛杂货店老        0        3        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛书店老板        5        155        297        苍月岛书店老板        0        2        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛武器店老板        5        129        306        苍月岛武器店老        0        0        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛首饰店老板        5        155        339        苍月岛首饰店老        0        4        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛布料店老板        5        147        328        苍月岛布料店老        0        7        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛仓库保管员        5        126        332        苍月岛仓库保管        0        12        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛药店老板        5        148        352        苍月岛药店老板        0        9        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛药剂师        5        161        316        苍月岛药剂师        0        9        0        0        0        0        0
苍月岛/苍月岛药店老板        B356        14        11        苍月岛药店老板        0        9        0        0        0        0        0
;-----------------------
地下宫殿/仓库管理        H007A        161        179        仓库管理员        0        1        1        0        0        0        0
地下宫殿/宫殿小贩        H007A        169        171        宫殿小贩        0        3        1        0        0        0        0
地下宫殿/宫殿商人        T1061A        17        22        宫殿商人        0        17        0        0        0        0        0
地下宫殿/地下城守卫        T1061A        20        24        地下城守卫        0        15        0        0        0        0        0
;-----------------------
魔龙城/杂货店                6        138        154        魔龙城杂货店        0        17        0        0        0        0        0
魔龙城/药店                6        129        143        魔龙城药店        0        22        0        0        0        0        0
魔龙城/武器店                6        106        136        魔龙城武器店        0        29        0        0        0        0        0
魔龙城/首饰店                6        113        126        魔龙城首饰店        0        20        0        0        0        0        0
魔龙城/守卫                6        115        148        魔龙城守卫        0        32        0        0        0        0        0
魔龙城/服装店                6        108        162        魔龙城服装店        0        20        0        0        0        0        0
魔龙城/老兵                6        123        156        魔龙城老兵        0        27        0        0        0        0        0
魔龙城/保管员                6        95        155        魔龙城保管员        0        12        0        0        0        0        0
魔龙城/向导                63        254        40        魔龙城向导        0        27        0        0        0        0        0
魔龙城/仓库                63        256        42        魔龙城保管员        0        12        0        0        0        0        0
;-----------------------
赌博/美女服务员                TXDGA        5        14        美女服务员        0        12        0        0        0        0        0
赌博/赌博                3        326        321        押庄赌场        0        13        0        0        0        0        0
;-----------------------
功能NPC/英雄管理        0        651        620        领取英雄        0        115        0        0        0        0        0
功能NPC/英雄管理        0        288        612        领取英雄        0        115        0        0        0        0        0
功能NPC/英雄管理        0        331        266        领取英雄        0        115        0        0        0        0        0
功能NPC/新人接待员        0        649        625        新人接待员        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/新人接待员        0        286        616        新人接待员        0        8        0        0        0        0        0
;功能NPC/聚灵道人        3        332        340        聚灵道人        0        14        0        0        0        0        0
;功能NPC/神秘合成        3        334        340        神秘合成        0        8        0        0        0        0        0
;功能NPC/装备回收        3        330        321        装备回收        0        12        0        0        0        0        0
;功能NPC/兑换技能        3        324        340        新技能兑换        0        20        0        0        0        0        0
;功能NPC/领取技能        3        333        321        英雄技能        0        20        0        0        0        0        0
;功能NPC/魔王岭                3       343     343         魔王岭                0       20        0        0        0        0        0
功能NPC/鉴定        GA0        64        62        装备鉴定师        0        103        0        0        0        0        0
功能NPC/装备淬炼        3        321        330        衣服武器类升级        0        16        0        0        0        0        0
功能NPC/真装备淬炼        3        321        327        首饰头盔类淬炼        0        16        0        0        0        0        0
功能NPC/终极互换        GA0        64        67        装备互换使者        0        103        0        0        0        0        0
;功能NPC/幸运之家        3        338        340        幸运大使        0        15        0        0        0        0        0
功能NPC/震威镖局        3        328        340        震威镖局        0        31        0        0        0        0        0
功能NPC/欧阳镖头        YB01        78        79        欧阳镖头\任务        3        31        0        0        0        0        0
功能NPC/镖务总管        YB02        15        22        镖务总管\任务        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/我要买官        3        334        340        加官进爵        0        18        0        0        0        0        0
功能NPC/攻沙奖励        new0150        24        43        奖励颁发使者        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/帐号二代密保        0        290        612        帐号二代密保        4        116        1        0        0        0        0
功能NPC/帐号二代密保        0        646        626        帐号二代密保        4        116        1        0        0        0        0
功能NPC/游戏攻略        0        653        622        游戏攻略        4        115        1        0        0        0        0
功能NPC/游戏攻略        0        286        612        游戏攻略        4        115        1        0        0        0        0
;功能NPC/帐号二代密保        3        344        327        帐号二代密保        4        35        1        0        0        0        0
功能NPC/帐号二代密保        mimab        12        17        帐号二代密保        4        116        1        0        0        0        0
功能NPC/会员使者        3        316        323        会员办理        0        118        1        0        0        0        0
功能NPC/天下第一        3        333        319        天下第一        0        113        1        0        0        0        0
功能NPC/点我回土城        mimab        15        17        点我回到土城        4        114        1        0        0        0        0
功能NPC/密码验证        mima        15        14        密码验证        0        115        0        0        0        0        0
功能NPC/密码说明        mima        12        14        说明                0        116        0        0        0        0        0
功能NPC/交易市场        3        324        321        去市场交易        0        11        0        0        0        0        0
功能NPC/交易市场        GA0        66        66        点我回城        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/金刚石使者        3        332        321        金刚石回收        0        12        0        0        0        0        3
功能NPC/攻城指挥        3        343        331        冲向沙城        0        113        1        0        0        0        0
功能NPC/冲级奖励        3        331        340        冲级奖励        0        20        1        0        0        0        0
;功能NPC/变性转职        3        325        324        转职变性        0        31        0        0        0        0        0
功能NPC/激情PK场        3        335        321        行会激情PK场        0        109        0        0        0        0        0
功能NPC/充值奖励        3        341        343        金刚石商铺        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/充值奖励        0        296        617        金刚石商铺        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/充值奖励        0        651        622        金刚石商铺        0        8        0        0        0        0        0
功能NPC/会员使者        0        293        613        会员使者        0        118        1        0        0        0        0
功能NPC/会员使者        0        647        622        会员使者        0        118        1        0        0        0        0
功能NPC/赞助大        3        339        343        充值奖励[回馈]        0        31        0        0        0        0        0
功能NPC/碎片合成        shang2        135        15        收集碎片        0        12        0        0        0        0        0
;功能NPC/护体神盾        3        334        321        护体神盾        0        20        0        0        0        0        0
;功能NPC/龙珠使者        3        340        326        龙珠使者        0        13        0        0        0        0        0
;功能NPC/龙卫神技        3        336        340        龙卫神技        0        13        0        0        0        0        0
功能NPC/综合服务        3        337        340        综合服务        0        13        0        0        0        0        0
功能NPC/游戏声明        3        349        324        游戏声明        4        35        1        0        0        0        0
;功能NPC/行会战争        E1        20        22        行会争霸管理        0        15        0        0        0        0        0
;功能NPC/行会争霸[活动]        3        343        320        行会争霸[激情]        0        49        0        0        0        0        0
功能NPC/终极合成 GA0 60        66 高级铸造        0        103        0        0        0        0        0
功能NPC/仓库保管员 GA0 67 71 仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/行会招人 3 340 324 招纳贤良 0 49 0 0 0 0 0
功能NPC\冠军奖励        ZASPt        19        99        冠军奖励        0        8        0        0        0        0        1
功能NPC\长跑比赛        3        322  340        龟兔赛跑        0        79        0        0        0        0        1
功能NPC\猎杀玉兔        3        321  334        猎杀玉兔        0        79        0        0        0        0        1
功能NPC\争霸奖励兑换        QXZB        20  23        绒毛兑换        0        79        0        0        0        0        1
功能NPC/摇钱树                3        292        343        发财树        0        132        0
激情升级                3        352        336        激情派对                0        12        0
功能NPC\开心农场   3  321  337  财富农场  0        16        0
领奖员 F0031 28 16   行会争霸领奖   0   70  0  0  0
行会争霸赛 3 321 323 行会争霸 0 14 0 0 0
功能NPC/活动入口                3        328        321        结阵活动入口        0        12        0
功能NPC/结阵回收                3        330        321        结阵回收        0        13        0
;功能NPC/冲级奖励                3        330        337        冲级奖励2        0        13        0
;功能NPC/诅咒敌人                3        323        337        画个圈圈诅咒你        0        13        0
;-----------------------
;地图传送/新人打宝        3        330        330        新人打宝        0        36        0        0        0        0        0
地图传送/Boss二层        bossg        16        21        Boss二层        0        11        0        0        0        0        0
地图传送/赤血魔域        cxue1        19        99        赤血魔域        0        38        0        0        0        0        0
地图传送/猪洞十层        zhu9        100        100        猪十传送        0        20        0        0        0        0        0
地图传送/地下一层        di1        52        52        二层传送        0        20        0        0        0        0        0
地图传送/地下二层        di2        254        254        三层传送        0        20        0        0        0        0        0
地图传送/一层传送        wzzl1        6        35        下层传送员        0        9        0        0        0        0        0
地图传送/二层传送        wzzl2        6        35        下层传送员        0        9        0        0        0        0        0
地图传送/三层传送        wzzl3        6        35        下层传送员        0        9        0        0        0        0        0
地图传送/魔界地狱        MJDY2        83        25        魔界传送        0        12        0        0        0        0        0
地图传送/初级之一        3        332        344        初级地图①        0        95        0        0        0        0        0
地图传送/初级之二        3        328        344        初级地图②        0        96        0        0        0        0        0
地图传送/中级之一        3        324        344        中级地图①        0        97        0        0        0        0        0
地图传送/中级之二        3        320        344        中级地图②        0        98        0        0        0        0        0
地图传送/高级集合        3        318        332        高级地图一        0        116        0        0        0       0        0       
地图传送/高级集合一        3        318        336        高级地图二        0        116        0        0        0        0        0
地图传送/高级集合二        3        318        340        高级地图三        0        116        0        0        0        0        0
地图传送/上古家园        3        319        327        上古家园        0        123        0        0        0        0        0
地图传送/上古秘境        3        317        327        上古秘境        0        123        0        0        0        0        0
地图传送/上古圣域        3        319        323        上古圣域        0        123        0        0        0        0        0
地图传送/雷炎洞穴        3        321        315        终极地图        0        120        0        0        0        0        0
功能NPC/赞助大使        3        342        339        赞助大使[封号]        0        117        0        0        0        0        0

唯我独尊
英雄唯我独尊
大风起兮云飞扬
几施经略挫雄豪
天下谁人不识君
雏凤清于老凤声
人生乐在相知心
只羡鸳鸯不羡仙
一代红装照汗青
魔血戒指
魔血手镯
魔血项链
虹魔戒指
虹魔手镯
虹魔项链
魔法手镯
狂风戒指
狂风项链
夏普儿手镯
躲避手链
辟邪手镯
求婚戒指
火焰戒指
防御戒指
超负载戒指
技巧项链
探测项链
隐身戒指
传送戒指
麻痹戒指
复活戒指
护身戒指
神秘戒指
神秘腰带
神秘头盔
记忆戒指
记忆手镯
祈祷之刃
祈祷手镯
祈祷项链
祈祷戒指
祈祷头盔
勋章之心
祈福项链
紫水晶矿
绿宝石矿
10万经验卷
50万经验卷
100万经验卷
千里传音
矿洞组队卷轴
神殿组队卷轴
邪窟组队卷轴
地穴组队卷轴
石墓组队卷轴
千年蛛丝
光芒绒丝
雷霆绒丝
烈焰绒丝
魔龙颚骨
魔龙骨
魔龙牙
魔族指令书
魔令包
祝福罐
太阳水捆药绳
万年雪霜捆药绳
疗伤药捆药绳
乾坤袋
1金刚石
5金刚石
10金刚石
50金刚石
100金刚石
500金刚石
1000金刚石
5000金刚石
技能神石
镇天
开天
玄天
凤天魔甲
凰天魔衣
1元宝
5元宝
10元宝
50元宝
100元宝
500元宝
1000元宝
5000元宝
龙珠
星王神剑
星王神甲
星王神衣
星王战链
星王战镯
星王战戒
星王战带
星王战靴
星王法链
星王法镯
星王法戒
星王法带
星王法靴
星王道链
星王道镯
星王道戒
星王道带
星王道靴
星王法盔
星王道盔
星王战盔
强化星王神剑
强化星王神甲
强化星王神衣
强化星王战链
强化星王战镯
强化星王战戒
强化星王战带
强化星王战靴
强化星王法链
强化星王法镯
强化星王法戒
强化星王法带
强化星王法靴
强化星王道链
强化星王道镯
强化星王道戒
强化星王道带
强化星王道靴
强化星王法盔
强化星王道盔
强化星王战盔
终极星王神剑
终极星王神甲
终极星王神衣
终极星王战链
终极星王战镯
终极星王战戒
终极星王战带
终极星王战靴
终极星王法链
终极星王法镯
终极星王法戒
终极星王法带
终极星王法靴
终极星王道链
终极星王道镯
终极星王道戒
终极星王道带
终极星王道靴
终极星王法盔
终极星王道盔
终极星王战盔
倚天圣剑
倚天圣甲
倚天圣衣
倚天圣链
倚天圣镯
倚天圣戒
倚天圣带
倚天圣靴
倚天圣盔
赞助勋章
白银勋章
黄金鲜花
终极星王勋章
倚天勋章
白银斗笠
黄金斗笠
终极星王斗笠
倚天斗笠
倚天碎片
人物死亡事件
金币
元宝
游戏点


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

回复

使用道具 举报

a2253123 发表于 2017-11-23 22:31:38 | 显示全部楼层
1.82龍门强化合击升级版[BLUE引擎] [修改]
回复 支持 反对

使用道具 举报

QQ|GEL软件 ( 皖icp备18016737号-2 )

GMT+8, 2019-9-20 07:49 , Processed in 0.085548 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表